skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular and genetic analyses of two patients with Pearson's marrow-pancreas syndrome

Sano, T ; Ban, K ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Ozawa, T

Pediatric research, July 1993, Vol.34(1), pp.105-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3998 ; PMID: 8356010 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...