skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Etude quantitative de la rétention de l'habituation de la réponse optocardiaque chez Calliphora vomitoria (Dipt. Calliphoridae).
Quantitative study of retention of habituation of the optocardiac response in the blowfly, Calliphora vomitoria (Dipt. Calliphoridae) (author's transl)

Thon, B

Physiology & behavior, March 1981, Vol.26(3), pp.423-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7243959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...