skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scattering of phonons by dislocations in potassium

Fletcher, R.

Physical Review B, 8/1987, Vol.36(6), pp.3042-3051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.36.3042

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...