skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Echocardiographic abnormalities in chronic alcoholics with and without overt congestive heart failure

Mathews, E C ; Gardin, J M ; Henry, W L ; Del Negro, A A ; Fletcher, R D ; Snow, J A ; Epstein, S E

The American journal of cardiology, March 1981, Vol.47(3), pp.570-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 6451168 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...