skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors leading to preventable hospital admissions

Twaddle, A C ; Sweet, R H

Medical care, 1970, Vol.8(3), pp.200-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5423981 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...