skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Myocarditis with transient left ventricular apical dyskinesis

Pasquini, J A ; Gottdiener, J S ; Cutler, D J ; Fletcher, R D

American heart journal, February 1985, Vol.109(2), pp.371-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3966358 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...