skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spinal anesthesia in obstructive cardiomyopathy

Butterworth, J F

JAMA, 11 April 1986, Vol.255(14), pp.1882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; PMID: 3951114 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...