skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy and safety of esmolol vs propranolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias: a multicenter double-blind clinical trial

Abrams, J ; Allen, J ; Allin, D ; Anderson, J ; Anderson, S ; Blanski, L ; Chadda, K ; Dibianco, R ; Favrot, L ; Gonzalez, J

American heart journal, November 1985, Vol.110(5), pp.913-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3904379 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...