skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arterial to end tidal CO2 tension differences

Fletcher, R

Anaesthesia, February 1987, Vol.42(2), pp.210-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; PMID: 3103480 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...