skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, F C ; Krucoff, M W ; Satler, L F ; Green, C E ; Fletcher, R D ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Kent, K M ; Rackley, C E

American heart journal, November 1986, Vol.112(5), pp.928-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3776819 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...