skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physician acceptance of a computerized health maintenance prompting program

Knight, B P ; O'Malley, M S ; Fletcher, S W

American journal of preventive medicine, 1987, Vol.3(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; PMID: 3452334 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...