skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adjustment for index event bias in genome-wide association studies of subsequent events

Dudbridge, Frank ; Allen, Richard J ; Sheehan, Nuala A ; Schmidt, A Floriaan ; Lee, James C ; Jenkins, R Gisli ; Wain, Louise V ; Hingorani, Aroon D ; Patel, Riyaz S

Nature communications, 05 April 2019, Vol.10(1), pp.1561 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 30952951 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41467-019-09381-w

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...