skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TOPAS-nBio: An Extension to the TOPAS Simulation Toolkit for Cellular and Sub-cellular Radiobiology

Schuemann, J ; Mcnamara, A L ; Ramos-Méndez, J ; Perl, J ; Held, K D ; Paganetti, H ; Incerti, S ; Faddegon, B

Radiation research, February 2019, Vol.191(2), pp.125-138 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1938-5404 ; PMID: 30609382 Version:1 ; DOI: 10.1667/RR15226.1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...