skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology & therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-016X ; PMID: 30521885 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...