skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Associations between Body Mass Index and Urban "Green" Streetscape in Cleveland, Ohio, USA

Li, Xiaojiang ; Ghosh, Debarchana

International journal of environmental research and public health, 06 October 2018, Vol.15(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 30301237 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph15102186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...