skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Machinability investigation in turning of high density fiberboard

Zhu, Zhaolong ; Buck, Dietrich ; Guo, Xiaolei ; Ekevad, Mats ; Cao, Pingxiang ; Wu, Zhenzeng

PloS one, 2018, Vol.13(9), pp.e0203838 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30212578 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...