skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of methylene blue from aqueous solution using sediment obtained from a canal in an industrial park

Chen, Lih-Fu ; Wang, Hsiou-Hsuan ; Lin, Kao-Yung ; Kuo, Jui-Yen ; Wang, Ming-Kuang ; Liu, Cheng-Chung

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, September 2018, Vol.78(3-4), pp.556-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 30207997 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2018.326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...