skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers

Ghelfi, Julien ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Céline ; Véron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie ; Cinquin, Philippe ; Bricault, Ivan

Cardiovascular and interventional radiology, September 2018, Vol.41(9), pp.1428-1435 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-086X ; PMID: 29876597 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...