skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ready for change: Oscillatory mechanisms of proactive motor control

Liebrand, Matthias ; Kristek, Jascha ; Tzvi, Elinor ; Krämer, Ulrike M

PloS one, 2018, Vol.13(5), pp.e0196855 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29768455 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0196855

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...