skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

REN(SiMe)-Catalyzed Guanylation/Cyclization of Amino Acid Esters and Carbodiimides

Lu, Chengrong ; Gong, Chao ; Zhao, Bei ; Hu, Lijuan ; Yao, Yingming

The Journal of organic chemistry, 02 February 2018, Vol.83(3), pp.1154-1159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6904 ; PMID: 29337548 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.joc.7b02550

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...