skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Saccade Launch Site as a Predictor of Fixation Durations in Reading: Comments on Hand, Miellet, O'Donnell, and Sereno (2010)

Slattery, Timothy J. ; Staub, Adrian ; Rayner, Keith

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 2012, Vol.38(1), pp.251-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-1523 ; E-ISSN: 1939-1277 ; DOI: 10.1037/a0025980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...