skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Survey of heavy metals in internal tissues of Great cormorant collected from southern wetlands of Caspian Sea, Iran

Aazami, Jaber ; Kianimehr, Naser

Environmental monitoring and assessment, 29 December 2017, Vol.190(1), pp.52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-2959 ; PMID: 29288418 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10661-017-6433-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...