skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Forced migrants involved in setting the agenda and designing research to reduce impacts of complex emergencies: combining with patient and public involvement

Brainard, Julii Suzanne ; Al Assaf, Enana ; Omasete, Judith ; Leach, Steve ; Hammer, Charlotte C ; Hunter, Paul R

Research involvement and engagement, 2017, Vol.3, pp.23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2056-7529 ; PMID: 29142759 Version:1 ; DOI: 10.1186/s40900-017-0073-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...