skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multitasking as a choice: a perspective

Broeker, Laura ; Liepelt, Roman ; Poljac, Edita ; Künzell, Stefan ; Ewolds, Harald ; De Oliveira, Rita F ; Raab, Markus

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.12-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 29086021 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0938-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...