skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Maternal Stress and Psychological Status and Sleep in Minority Preschool Children

Caldwell, Barbara A. ; Redeker, Nancy S.

Public Health Nursing, March 2015, Vol.32(2), pp.101-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-1209 ; E-ISSN: 1525-1446 ; DOI: 10.1111/phn.12104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...