skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Graphical User Interface for Formal Proofs in Geometry

Narboux, Julien

Journal of Automated Reasoning, 2007, Vol.39(2), pp.161-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-7433 ; E-ISSN: 1573-0670 ; DOI: 10.1007/s10817-007-9071-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...