skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feeling stiffness in the back: a protective perceptual inference in chronic back pain

Stanton, Tasha R ; Moseley, G Lorimer ; Wong, Arnold Y L ; Kawchuk, Gregory N

Scientific reports, 29 August 2017, Vol.7(1), pp.9681 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28851924 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-09429-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...