skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New Zinc(II) Coordination Polymer with Two-Dimensional sql Topology Based on Asymmetrically Tricarboxylate and Nitrogen-Containing Ligand

Xu, Liping

Asian Journal of Chemistry, 2014, Vol.26(14), pp.4527-4528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09707077 ; E-ISSN: 0975427X ; DOI: http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2014.17436

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...