skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome annotation for clinical genomic diagnostics: strengths and weaknesses

Steward, Charles A ; Parker, Alasdair P J ; Minassian, Berge A ; Sisodiya, Sanjay M ; Frankish, Adam ; Harrow, Jennifer

Genome medicine, 30 May 2017, Vol.9(1), pp.49 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-994X ; PMID: 28558813 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13073-017-0441-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...