skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing

Starke, Sandra Dorothee ; Baber, Chris

PloS one, 2017, Vol.12(5), pp.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28542581 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...