skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The RNAi Inheritance Machinery of

Spracklin, George ; Fields, Brandon ; Wan, Gang ; Becker, Diveena ; Wallig, Ashley ; Shukla, Aditi ; Kennedy, Scott

Genetics, July 2017, Vol.206(3), pp.1403-1416 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 28533440 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.116.198812

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...