skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transition and heavy metals compared to oxidative parameter balance in patients with deep vein thrombosis: A case-control study

Ferrante, Margherita ; Fiore, Maria ; Conti, Gea Oliveri ; Fiore, Valerio ; Grasso, Alfina ; Copat, Chiara ; Signorelli, Salvatore Santo

Molecular medicine reports, May 2017, Vol.15(5), pp.3438-3444 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1791-3004 ; PMID: 28350115 Version:1 ; DOI: 10.3892/mmr.2017.6394

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...