skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stage-Specific Transcriptome and Proteome Analyses of the Filarial Parasite Onchocerca volvulus and Its Wolbachia Endosymbiont

Bennuru, Sasisekhar ; Cotton, James A ; Ribeiro, Jose M C ; Grote, Alexandra ; Harsha, Bhavana ; Holroyd, Nancy ; Mhashilkar, Amruta ; Molina, Douglas M ; Randall, Arlo Z ; Shandling, Adam D ; Unnasch, Thomas R ; Ghedin, Elodie ; Berriman, Matthew ; Lustigman, Sara ; Nutman, Thomas B

mBio, 23 November 2016, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; PMID: 27881553 Version:1 ; DOI: 10.1128/mBio.02028-16

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...