skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prevalence and multilocus genotyping of Giardia duodenalis in dairy calves in Xinjiang, Northwestern China

Qi, Meng ; Wang, Haiyan ; Jing, Bo ; Wang, Rongjun ; Jian, Fuchun ; Ning, Changshen ; Zhang, Longxian

Parasites & vectors, 13 October 2016, Vol.9(1), pp.546 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-3305 ; PMID: 27737706 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...