skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computed tomography-guided percutaneous biopsy of pancreatic masses using pneumodissection

Tyng, Chiang Jeng ; Bitencourt, Almir Galvão Vieira ; Almeida, Maria Fernanda Arruda ; Barbosa, Paula Nicole Vieira ; Martins, Eduardo Bruno Lobato ; Junior, João Paulo Kawaoka Matushita ; Chojniak, Rubens ; Coimbra, Felipe José Fernandez

Radiologia Brasileira, 01 June 2013, Vol.46(3), pp.139-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7099 ; E-ISSN: 1678-7099 ; DOI: 10.1590/S0100-39842013000300006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...