skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do Branch Lengths Help to Locate a Tree in a Phylogenetic Network?

Gambette, Philippe ; Van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Bulletin of mathematical biology, September 2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1522-9602 ; PMID: 27659024 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...