skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries

Falla, Abby M ; Veldhuijzen, Irene K ; Ahmad, Amena A ; Levi, Miriam ; Hendrik Richardus, Jan

European journal of public health, 01 April 2017, Vol.27(2), pp.302-306 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-360X ; PMID: 27542982 Version:1 ; DOI: 10.1093/eurpub/ckw100

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...