skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T Helper Cell Activation and Expansion Is Sensitive to Glutaminase Inhibition under Both Hypoxic and Normoxic Conditions

Sener, Zeynep ; Cederkvist, Fritjof H ; Volchenkov, Roman ; Holen, Halvor L ; Skålhegg, Bjørn S

PloS one, 2016, Vol.11(7), pp.e0160291 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27467144 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...