skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of lime-dried sewage sludge on the heat-resistance of eco-cement

Li, Wen-Quan ; Liu, Wei ; Cao, Hai-Hua ; Xu, Jing-Cheng ; Liu, Jia ; Li, Guang-Ming ; Huang, Juwen

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.74(1), pp.212-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 27386999 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2016.196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...