skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trade-offs between three forest ecosystem services across the state of New Hampshire, USA: timber, carbon, and albedo

Lutz, David A ; Burakowski, Elizabeth A ; Murphy, Mackenzie B ; Borsuk, Mark E ; Niemiec, Rebecca M ; Howarth, Richard B

Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, January 2016, Vol.26(1), pp.146-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-0761 ; PMID: 27039516 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...