skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Supertrees Disentangle the Chimerical Origin of Eukaryotic Genomes

Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

Molecular Biology and Evolution, 2007, 2007, Vol. 24(8), pp.1752-1760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: 10.1093/molbev/msm095

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...