skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giant Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient With Marfan Syndrome and Pulmonary Hypertension

Chiu, Peter ; Irons, Mallory ; Van De Rijn, Matt ; Liang, David H ; Miller, D Craig

Circulation, 22 March 2016, Vol.133(12), pp.1218-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 27002085 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020537

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...