skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isolation and Characterization of a New Methanobacterium formicicum KOR-1 from an Anaerobic Digester Using Pig Slurry

Battumur, Urantulkhuur ; Yoon, Young-Man ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, April 2016, Vol.29(4), pp.586-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 26949961 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.15.0507

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...