skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioconcrete: next generation of self-healing concrete

Seifan, Mostafa ; Samani, Ali Khajeh ; Berenjian, Aydin

Applied microbiology and biotechnology, March 2016, Vol.100(6), pp.2591-602 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0614 ; PMID: 26825821 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7316-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...