skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do Variations in Agency Indirectly Affect Behavior with Others? An Analysis of Gaze Behavior

Robb, Andrew ; Kleinsmith, Andrea ; Cordar, Andrew ; White, Casey ; Lampotang, Samsun ; Wendling, Adam ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2016, Vol.22(4), pp.1336-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26780812 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2016.2518405

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...