skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A dual-user teleoperation system with Online Authority Adjustment for haptic training

Fei Liu, Arnaud ; Leleve, Damien ; Eberard, Tanneguy ; Redarce, Tanneguy

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, August 2015, Vol.2015, pp.1168-71

ISSN: 1557-170X ; PMID: 26736474 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2015.7318574

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...