skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comprehension of Co-Speech Gestures in Aphasic Patients: An Eye Movement Study

Eggenberger, Noëmi ; Preisig, Basil C ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Vanbellingen, Tim ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Cazzoli, Dario ; Müri, René M

PloS one, 2016, Vol.11(1), pp.e0146583 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26735917 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0146583

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...