skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Operative Medizin bei Mozart - ein Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter.
Operative medicine in Mozart's operas - a contribution to gender equality in medicine

Middeke, Martin

Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), December 2015, Vol.140(25), pp.1884-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1439-4413 ; PMID: 26676471 Version:1 ; DOI: 10.1055/s-0041-106039

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...