skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth William ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC medical research methodology, 18 November 2015, Vol.15, pp.100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2288 ; PMID: 26582386 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12874-015-0092-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...