skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Going Through, Going Around: A Study on Individual Avoidance of Groups

Bruneau, Julien ; Olivier, Anne-Hélène ; Pettré, Julien

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.520-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357102 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391862

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...